USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Opracowujemy projekty badań geologiczno inżynierskich, projekty geotechniczne, opinie geotechniczne z dokumentacjami badań podłoża gruntowego dla obiektów i inwestycji budowlanych.

OKREŚLANIE WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO


Rozpoznajemy warunki gruntowo – wodne z uwzględnieniem zmian sezonowych oraz chemizm wód podziemnych.

BADANIA GRUNTÓW DLA POTRZEB INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ


Opinie i dokumentacje geologiczne, geologiczno – inżynierskie i geotechniczne dla projektów budowlanych sieci wodno – kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, konstrukcji dróg i placów komunikacyjnych.

BADANIA GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I JEDNO – RODZINNEGO


Opinie i dokumentacje geologiczne oraz geotechniczne:

  • dla etapu wyboru lokalizacji inwestycji (przed kupnem nieruchomości)
  • dla projektu budowlanego inwestycji

BADANIA SOZOLOGICZNE GRUNTÓW I WODY


Ocena zanieczyszczenia gleby i wód obszarów zainwestowania bądź lokalizacji inwestycji budowlanych.

ODBIORY PODŁOŻA BUDOWLANEGO


Kontrola podłoża gruntowego w wykopach fundamentowych, ocena przydatności gruntów dla posadowienia fundamentów oraz palowania i studni fundamentowych.
Badania zagęszczenia i nośności gruntów oraz podłoży budowlanych w tym testy VSS, płytą Westergaarda, płytami dynamicznymi HMP LFG i ZORN 02 oraz sondami dynamicznymi typu DPL, DPSH.

STACJONARNE NADZORY GEOTECHNICZNE


Kontrola geotechniczna robót makroniwelacyjnych, fundamentowania, posadowienia posadzek przemysłowych, realizacji konstrukcji dróg, placów i parkingów. Robót ziemnych w budowie sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych oraz energetycznych.

BADANIA ZAGĘSZCZENIA NASYPÓW BUDOWLANYCH


Kontrola zagęszczenia warstw nasypu budowlanego, zasypek fundamentów i sieci uzbrojenia podziemnego.

BADANIA POLOWE I LABORATORYJNE


Wiercenia mechaniczno-obrotowe oraz ręczne, wykonywanie piezometrów, sondowania statyczne CPTU oraz pełny zakres badań laboratoryjnych z mechaniki gruntów oraz badania laboratoryjne wody gruntowej.